Czynności notarialne

biblioteczka kancelaryjna

Notariusz Iwona Gomułkiewicz-Krzywulicz prowadzi swoją kancelarię we Wrocławiu. Czynności notarialne dokonywane w biurze określone zostały w ustawie Prawo o notariacie z dnia 14 lutego 1991 roku (tekst jednolity Dz. U. nr 189 poz. 1158 z 2008 roku). Zgodnie z tą ustawą Notariusz zajmuje się:

  • sporządzaniem aktów notarialnych;
  • sporządzaniem aktów poświadczenia dziedziczenia;
  • sporządzaniem poświadczeń;
  • sporządzaniem protestów weksli i czeków;
  • doręczaniem oświadczeń;
  • spisywaniem protokołów;
  • przyjmowaniem na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych, dokumentów, danych na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
  • sporządzaniem wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów;
  • sporządzaniem, na żądanie stron, projektów umów notarialnych, oświadczeń i innych dokumentów;
  • wykonywaniem pozostałych czynności wynikających z odrębnych przepisów.

Wszelkie pieniądze i papiery wartościowe, które notariusz przyjmuje na przechowanie, czyni tylko i wyłącznie w związku z dokonywaną czynnością. Przekazywane mu pieniądze należy wpłacić na podane przez niego wcześniej konto bankowe.

.

Jesteśmy na Google+
Google+